ข่าวสารฝ่ายวิชาการ

กำหนดการรับบัตรนักศึกษาและรหัสผ่านเข้าระบบบริการนักศึกษา (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1)

902702 641273705888890 1424125146 o web

     สำนักทะเบียนและประมวลผล ขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของคณะบริหารธุรกิจทุกคน ดำเนินการติดต่อขอรับบัตรนักศึกษา รหัสผ่านเข้าสู่ระบบบริการนักศึกษา และแผ่นซีดีคู่มือการศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ถึงวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2556 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น. (พักเที่ยง 12.00 - 13.00 น.) ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล (อาคาร 1 ชั้น 1) หากนักศึกษาไม่ติดต่อขอรับเอกสารดังกล่าวตามวันและเวลาที่กำหนด นักศึกษาจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบบริการนักศึกษาเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับการสอบกลางภาคต้น ปีการศึกษา 2556 ได้