ข่าวสารฝ่ายวิชาการ

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 58) เข้าร่วมการประชุมเพื่อเทียบโอนหน่วยกิต

2015 CraditTransfer

     ฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 58) ทุกสาขาวิชา ที่มีความประสงค์ในการเทียบโอนหน่วยกิตทั้งต่างสถาบันและภายในสถาบัน และยังไม่ได้ดำเนินการติดต่อกับทางคณะเพื่อยื่นคำร้องขอเทียบโอนหน่วยกิต เข้าร่วมการประชุมเพื่อดำเนินการเทียบโอนหน่วยกิต ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องเรียน 7802 อาคาร 7 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ทั้งนี้ขอให้นักศึกษาทุกคนที่มีความประสงค์ในการเทียบโอนหน่วยกิตจัดเตรียมเอกสารเพื่อใช้ในการยื่นคำร้องขอเทียบโอนหน่วยกิต ตามรายการดังต่อไปนี้

  • สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์เทียบโอนจากต่างสถาบัน
    • อกสารแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับจริง จำนวน 1 ชุด
    • เอกสารคำอธิบายรายวิชา เฉพาะรายวิชาที่ได้เกรด C ขึ้นไป จำนวน 1 ชุด (ต้องมีการประทับตราของสถาบันนั้น ๆ)
  • สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์เทียบโอนภายในสถาบัน
    • เอกสารแสดงผลการเรียน (สามารถใช้เอกสารแสดงผลการเรียนจากระบบบริการนักศึกษาได้)

     สำหรับนักศึกษาที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการเทียบโอนหน่วยกิต สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของคณะบริหารธุรกิจ (คลิกที่นี่) หรือ สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อาคาร 7 ชั้น 11 หมายเลขโทรศัพท์ 02-697-6101 ในวันและเวลาทำการ