ข่าวสารฝ่ายวิชาการ

ขอประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ลงทะเบียนสอบวัดมาตรฐานความรู้ (Exit Exam)

2015 UTCC-ExitExam-Registration-for-1-2558

     ฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ ขอประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 (รหัส 56) และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 55) ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสอบวัดมาตรฐานความรู้ (UTCC Exit Exam) ดำเนินการลงทะเบียนเพื่อสอบวัดมาตรฐานความรู้ได้ที่ระบบบริการการศึกษา http://reg.utcc.ac.th ในช่วงการลงทะเบียนเพิ่มเติมเพิกถอน ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม ถึงวันที่ 4 กันยายน 2558 โดยมีด้านต่าง ๆ ที่นักศึกษาทุกคนต้องผ่านการสอบวัดมาตรฐานความรู้ ดังนี้

  • EXIT01 - ด้านภาษาอังกฤษธุรกิจ (UTCC BEST)
  • EXIT02 - ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • EXIT03 - ด้านบริหารธุรกิจ

     สำหรับนักศึกษาที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบวัดมาตรฐานความรู้ (UTCC Exit Exam) สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของโครงการที่ http://exitexam.utcc.ac.th/ หรือผ่านทาง Facebook ที่ Facebook Page UTCC EXIT EXAM หรือที่ฝ่ายวิชาการ อาคาร 10 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ติดต่อคุณปาริชาต หมายเลขโทรศัพท์ 02-697-6344  หรือคุณประภัสสร หมายเลขโทรศัพท์ 02-697-6897 ในวันและเวลาทำการ