ข่าวสารฝ่ายวิชาการ

รายละเอียดแผนการเรียนและกำหนดการเลือกกลุ่มวิชาโท ปีการศึกษา 2558

2015 Minor-subject-register

     ฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอประชาสัมพันธ์รายละเอียดและกำหนดการเลือกกลุ่มวิชาโท ประจำปีการศึกษา 2558 สำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ รหัส 57 และนักศึกษารหัส 58 ที่เทียบโอนหน่วยกิต หรือเข้าศึกษาในภาคฤดูร้อนพิเศษ ซึ่งมหาวิทยาลัยกำหนดให้นักศึกษาดำเนินการเลือกสาขาวิชาโท ผ่านระบบบริการการศึกษา (REG) ของสำนักทะเบียนและประมวลผล ที่เว็บไซต์ http://reg.utcc.ac.th ในวันที่ 30 พฤศจิกายน – วันที่ 4 ธันวาคม 2558 โดยมีการจำกัดจำนวนการรับนักศึกษาของแต่ละกลุ่มวิชาโท เลือกก่อนได้รับสิทธิก่อน

     ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาที่จะเลือกวิชาโทดำเนินการศึกษาข้อมูลวิชาโทแต่ละสาขาที่สนใจให้ละเอียดรอบคอบ ก่อนตัดสินใจเลือกสาขาวิชาโทผ่านระบบ โดยสาขาวิชาโทที่เลือกนั้นต้องไม่มีรายวิชาที่ซ้ำซ้อนกับรายวิชาแกน วิชาเอกในสาขา และวิชาเลือกเสรี หากนักศึกษาไม่ได้ดำเนินการเลือกสาขาวิชาโทในช่วงเวลาที่กำหนด ในช่วงของการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบบริการการศึกษา จะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนวิชาโทได้

     โดยในปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้เปิดให้นักศึกษารหัส 57 และนักศึกษารหัส 58 ที่เทียบโอนหน่วยกิต หรือเข้าศึกษาในภาคฤดูร้อนพิเศษ ดำเนินการเลือกวิชาโทกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจากกลุ่มวิชาโทต่างสาขา หรือ กลุ่มวิชาโทต่างคณะ ดังนี้

+ กลุ่มวิชาโทต่างสาขา (เฉพาะนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ)

- สำหรับนักศึกษาทุกสาขาวิชา (ยกเว้นสาขาวิชาการจัดการการโรงแรม และสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว)

- สาขาวิชาโทการตลาด
-Ÿ สาขาวิชาโทการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
-Ÿ สาขาวิชาโทการจัดการ

- สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการโรงแรม และสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

- สาขาวิชาภาษาอังกฤษในงานโรงแรมและการท่องเที่ยว

+ กลุ่มวิชาโทต่างคณะ

- สำหรับนักศึกษาทุกสาขาวิชา (ยกเว้นสาขาวิชาการจัดการการโรงแรม และสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว)

- หลักสูตรวิชาโทของคณะบัญชี (1 สาขา)
     - สาขาวิชาโทบัญชี

- หลักสูตรวิชาโทของคณะเศรษฐศาสตร์ (1 สาขา)
     - สาขาวิชาโทเศรษฐศาสตร์

- หลักสูตรวิชาโทของคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ (8 สาขา)
     - สาขาวิชาโทภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
     - สาขาวิชาโทภาษาอังกฤษและการแปล
     - สาขาวิชาโทภาษาญี่ปุ่น
     - สาขาวิชาโทภาษาจีน
     - สาขาวิชาโทสารสนเทศศึกษา
     - สาขาวิชาโทภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
     - สาขาวิชาศิลปะการแสดง
     - สาขาวิชาการท่องเที่ยว 

- หลักสูตรวิชาโทของคณะนิเทศศาสตร์ (1 สาขา)
     - สาขาวิชาโทนิเทศศาสตร์

- หลักสูตรวิชาโทของคณะนิติศาสตร์ (1 สาขา)
     - สาขาวิชาโทนิติศาสตร์

- สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการโรงแรม และสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

- หลักสูตรวิชาโทของคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ (4 สาขา)
     - สาขาวิชาโทภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
     - สาขาวิชาโทภาษาอังกฤษและการแปล
     - สาขาวิชาโทภาษาญี่ปุ่น
     - สาขาวิชาโทภาษาจีน

     หากนักศึกษาท่านใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกเรียนสาขาวิชาโท สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่อาจารย์ที่ปรึกษา หรือที่ฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 7 ชั้น 11 ในวันและเวลาทำการ หมายเลขโทรศัพท์ 02-697-6101

 

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

- แผนการเรียนวิชาโทสำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา (PDF File)
- แผนการเรียนวิชาโทสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการโรงแรม และการจัดการการท่องเที่ยว (PDF File)