ข่าวสารฝ่ายวิชาการ

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมอบรมการใช้ระบบบริการการศึกษา

2015 RegWorkshop

     สำนักทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายวิชาการ ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมอบรมการใช้ระบบบริการการศึกษา และกระบวนการที่เกี่ยวข้องทั้งก่อนและหลังการลงทะเบียน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบระบบบริการการศึกษา ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้อง 10201 อาคาร 10 ชั้น 2 โดยนักศึกษาสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมได้ในรอบต่าง ๆ ตามที่นักศึกษาสะดวก ดังนี้

  • รอบที่ 1 - เวลา 09.30 - 10.20 น.
  • รอบที่ 2 - เวลา 11.30 - 12.20 น.
  • รอบที่ 3 - เวลา 13.30 - 14.20 น.
  • รอบที่ 4 - เวลา 14.30 - 15.20 น.
  • รอบที่ 5 - เวลา 15.30 - 16.20 น.

     สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจะได้รับการบันทึกชั่วโมงกิจกรรมบัณฑิตอุดมคติระดับคณะวิชา จำนวน 1 ชั่วโมงกิจกรรม