ข่าวสารฝ่ายวิชาการ

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา รุ่นที่ 14 (UTCC Cookbook)

2016 CookBook14

     ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รุ่นที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2558 (UTCC Cookbook) ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6-17 มิถุนายน 2559 ใน 7 กลุ่มธุรกิจ คือ

 • กลุ่มธุรกิจพลังงานและการมาตรฐาน
  จัดอบรมระหว่างวันที่ 6 - 10 มิถุนายน 2559 ณ ห้องเรียน 3 อาคาร 7 ชั้น 12
 • กลุ่มอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
  จัดอบรมระหว่างวันที่ 6 - 10 มิถุนายน 2559 ณ ห้อง 10301 อาคาร 10 ชั้น 3
 • กลุ่มการภาษีอากร
  จัดอบรมระหว่างวันที่ 6 - 10 มิถุนายน 2559 ณ ห้อง 10302 อาคาร 10 ชั้น 3
 • กลุ่มธุรกิจธนาคาร
  จัดอบรมระหว่างวันที่ 6 - 10 มิถุนายน 2559 ณ ห้อง 10303 อาคาร 10 ชั้น 3
 • กลุ่มธุรกิจสายการบิน
  จัดอบรมระหว่างวันที่ 6 - 10 มิถุนายน 2559 จะแจ้งห้องให้ทราบในภายหลัง
 • กลุ่มธุรกิจค้าส่งค้าปลีก
  จัดอบรมระหว่างวันที่ 13 - 17 มิถุนายน 2559 ณ ห้องเรียน 3 อาคาร 7 ชั้น 12
 • กลุ่มการเป็นผู้ประกอบการ
  จัดอบรมระหว่างวันที่ 13 - 17 มิถุนายน 2559 ณ ห้อง 10301 อาคาร 10 ชั้น 3

     สำหรับนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม - 13 พฤษภาคม 2559 โดยเสียค่าลงทะเบียนกลุ่มวิชาละ 500 บาท และสามารถลงทะเบียนได้มากกว่า 1 กลุ่มธุรกิจ หากช่วงเวลาในการอบรมไม่ตรงกัน สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการสามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.utcc.ac.th/cookbook หรือที่ห้องโครงการสหกิจศึกษา ฝ่ายวิชาการ อาคาร 10 ชั้น 5 หมายเลขโทรศัพท์ 02-697-6339, 02-697-6898 ในวันและเวลาทำการ