ข่าวสารฝ่ายวิชาการ

ขอความอนุเคราะห์นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการหลักสูตร

2016 Course-management-survey

     ฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอความอนุเคราะห์จากนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 4 ทุกสาขาวิชา ร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการหลักสูตร คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2558 ผ่านระบบออนไลน์ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2559 เพื่อสรุปผลและใช้ข้อมูลเป็นส่วนหนึ่งสำหรับการพัฒนาหลักสูตรของคณะอย่างต่อเนื่องต่อไป ทั้งนี้ข้อมูลที่ทางคณะบริหารธุรกิจได้รับจากการตอบแบบสอบถามทั้งหมดจะถูกปกปิดเป็นความลับ ซึ่งจะไม่มีผลกระทบใด ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อตัวนักศึกษา

::: ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 :::