ข่าวสารฝ่ายวิชาการ

ประชาสัมพันธ์กำหนดการเลือกสาขาวิชาโทของนักศึกษารหัส 58 และ 59 (เทียบโอน) ผ่านระบบออนไลน์

2016 minor-subject

     ฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการเลือกกลุ่มวิชาโท ประจำปีการศึกษา 2559 สำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ รหัส 58 และนักศึกษาที่เทียบโอนหน่วยกิตและเข้าศึกษาในภาคฤดูร้อนพิเศษ รหัส 59  ซึ่งทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้กำหนดให้นักศึกษาดำเนินการเลือกสาขาวิชาโท ผ่านระบบบริการการศึกษา (REG) ของสำนักทะเบียนและประมวลผล ที่เว็บไซต์ http://reg.utcc.ac.th ในระหว่างวันที่ 21 - 25 พฤศจิกายน 2559 โดยมีการจำกัดจำนวนการรับนักศึกษาของแต่ละกลุ่มวิชาโท นักศึกษาที่ทำการเลือกก่อนได้รับสิทธิในการเรียนวิชาโทนั้นๆ ก่อน

     ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาที่จะทำการเลือกวิชาโทดำเนินการศึกษาข้อมูลวิชาโทของแต่ละสาขาที่สนใจให้ละเอียดรอบคอบ ผ่านคู่มือนักศึกษา ก่อนตัดสินใจเลือกสาขาวิชาโทผ่านระบบ โดยสาขาวิชาโทที่เลือกนั้นต้องไม่มีรายวิชาที่ซ้ำซ้อนกับรายวิชาแกน วิชาเอกในสาขา และวิชาเลือกเสรี หากนักศึกษาไม่ได้ดำเนินการเลือกสาขาวิชาโทในช่วงเวลาที่กำหนด ในช่วงของการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ผ่านระบบบริการการศึกษา นักศึกษาจะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในส่วนของวิชาโทได้

*** รายละเอียดและแผนการเรียนวิชาโท สำหรับนักศึกษารหัส 58-59 ***