ข่าวสารฝ่ายวิชาการ

สำนักทะเบียนและประมวลผล ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมการอบรมการใช้ระบบบริการการศึกษา

2016 UTCC-Educational-Service-System-Workshop

     สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกท่าน เข้าร่วมการอบรมการใช้ระบบบริการการศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สำหรับการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบออนไลน์ ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 และเพื่อทราบแนวทางในการปฏิบัติสำหรับการใช้งานระบบบริการการศึกษา และวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 ระหว่างเวลา 9.00 - 17.00 น. ณ ห้อง 10201 อาคาร 10 ชั้น 2 โดยนักศึกษาที่สนใจสามารถเลือกเข้าร่วมการอบรมได้ในรอบต่างๆ ดังนี้

รอบที่ 1    เวลา 09.30-10.20 น.
รอบที่ 2    เวลา 11.30-12.20 น.
รอบที่ 3    เวลา 13.30-14.20 น.
รอบที่ 4    เวลา 14.30-15.20 น.
รอบที่ 5    เวลา 15.30-16.20 น.

     สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว จะได้รับการบันทึกชั่วโมงกิจกรรมบัณฑิตอุดมคติ ระดับคณะวิชา จำนวน 1 ชั่วโมงกิจกรรม หากนักศึกษาต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล อาคาร 1 ชั้น 2 ในวันและเวลาทำการ