ข่าวสารฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ ขอเชิญนักศึกษา ชั้นปีที่ 3-4 ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมและสอบ TOEIC

2016 TOEIC-Training-for-student

     ฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ ขอเชิญนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ที่สนใจ สมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมและสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการอบรมทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC จำนวน 40 ชั่วโมง และสอบ TOEIC เพื่อรับ Certificate สำหรับการสมัครงาน โดยเสียค่าอบรมและค่าสมัครสอบเพียง 750 บาท (จากราคาปกติ 1,500 บาท เมื่อสมัครสอบผ่านศูนย์ TOEIC) รับสมัครจำนวนจำกัดเพียง 100 ท่านเท่านั้น !! (การอบรมจะจัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 23 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2560 สำหรับการจัดสอบจะแจ้งวัน เวลา และห้องสอบให้ทราบในภายหลัง)

TOEIC (Test of English for International Communication) คือ แบบทดสอบที่ใช้วัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในการสมัครงาน ในสายงานต่างๆ ในระดับนานาชาติ ไม่ว่าจะเป็นงานด้านสายการบิน การโรงแรม การท่องเที่ยว สถาบันการเงิน งานออฟฟิศของบริษัทใหญ่ๆ และรวมทั้งบริษัทข้ามชาติอื่นๆ ซึ่งต้องการพนักงานที่มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

     สำหรับนักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ในระหว่างวันที่ 8 ธันวาคม 2558 ถึง 6 มกราคม 2559 โดยสมัครผ่านเว็บไซต์ที่ https://goo.gl/9h5Hxh และส่งเอกสารผลการศึกษา (สามารถพิมพ์ได้จากระบบบริการการศึกษา) ที่แสดงผลการเรียนที่สอบผ่านในรายวิชา HG009, HG010, HG011, HG012 และชำระเงินค่าสมัครได้ที่ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (อาคาร 3 ชั้น 2)

 

*** สมัครเข้าร่วมโครงการ ***