ข่าวสารฝ่ายวิชาการ

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการหลักสูตร ปีการศึกษา 2559

2017 CourseManagementSurvey

     ฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 4 ทุกสาขาวิชา ร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการหลักสูตร คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2559 ผ่านระบบออนไลน์ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 โดยข้อมูลที่ได้จากการสำรวจจะนำไปสรุปผลและใช้ข้อมูลเป็นส่วนหนึ่งสำหรับการพัฒนาหลักสูตรของคณะอย่างต่อเนื่องต่อไป ทั้งนี้ข้อมูลที่ทางคณะบริหารธุรกิจได้รับจากการตอบแบบสอบถามทั้งหมดจะถูกปกปิดเป็นความลับ ซึ่งจะไม่มีผลกระทบใด ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อตัวนักศึกษา

::: แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 :::