ข่าวสารฝ่ายวิชาการ

ขอเชิญนักศึกษาปีที่ 4 ทำแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

CMS Survey 2560

 

ฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 4 ทุกสาขาวิชา ร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการหลักสูตร คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2559 ผ่านระบบออนไลน์ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 โดยข้อมูลที่ได้จากการสำรวจจะนำไปสรุปผลและใช้ข้อมูลเป็นส่วนหนึ่งสำหรับการพัฒนาหลักสูตรของคณะอย่างต่อเนื่องต่อไป ทั้งนี้ข้อมูลที่ทางคณะบริหารธุรกิจได้รับจากการตอบแบบสอบถามทั้งหมดจะถูกปกปิดเป็นความลับ ซึ่งจะไม่มีผลกระทบใด ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อตัวนักศึกษา


::: แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 :::