ข่าวสารฝ่ายวิชาการ

รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบแก้สัญลักษณ์ I ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2560

Symbol I 1 2560

รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบแก้สัญลักษณ์ I ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2560

สามารถดูรายชื่อ ดังนี้ [รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์]


รายชื่อนักศึกษาขอพบที่เอกสารไม่สมบูรณ์

สามารถดูรายชื่อ ดังนี้ [รายชื่อที่คณะฯขอพบ]


* หมายเหตุ : นักศึกษาที่มีรายชื่อขอพบ ให้นักศึกษามาติดต่อที่ สำนักคณบดีคณะบริหารธุรกิจ อาคาร
24 ชั้น 13 (12A)