ข่าวสารฝ่ายวิชาการ

ประกาศรายวิชาเปิดบรรยายและแผนการเรียน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561

2018 TimeTable-1-61

ฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอประกาศรายวิชาเปิดบรรยายและแผนการเรียนสำหรับนักศึกษาชั้นปีต่าง ๆ ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 (เปิดภาคการศึกษาระหว่างวันอังคารที่ 14 สิงหาคม ถึง วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561) รายละเอียดตามไฟล์แนบด้านล่าง (ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 9 กรกฏาคม 2561)

  • • รายวิชาเปิดบรรยาย คณะบริหารธุรกิจ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 [Download]
  • • แผนการเรียนสำหรับนักศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 [Download]
  • • ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีการศึกษา 2561 [Download]

     สำหรับกำหนดการลงทะเบียนออนไลน์ผ่านระบบบริการการศึกษา (REG) http://reg.utcc.ac.th ในภาคต้น ปีการศึกษา 2561 ของนักศึกษาชั้นปีต่างๆ ทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้กำหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สามารถลงทะเบียนในช่วงระหว่างวันจันทร์ที่ 16 ถึง วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 และนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ในช่วงระหว่างวันอังคารที่ 17 ถึง วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 โดยสามารถชำระเงินค่าลงทะเบียนได้ผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น การชำระผ่านธนาคารที่กำหนด เคาท์เตอร์เซอร์วิส หรือที่กองการเงิน ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม ถึง วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม 2561

     ทั้งนี้ สำหรับนักศึกษาท่านใดที่ต้องการขอคำปรึกษา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนและแผนการเรียน สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา หรือที่ฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ (สำนักคณบดีคณะบริหารธุรกิจ อาคาร 24 ชั้น 12A) หมายเลขโทรศัพท์ 02-697-6101 ได้ในวันและเวลาทำการ