ข่าวสารฝ่ายวิชาการ

แผนการเรียนวิชาโทของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2556

473036 648118898537704 1715458116 o1 web

      ฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ ขอประชาสัมพันธ์รายละเอียดและแผนการเรียนของสาขาวิชาโท ปีการศึกษา 2556 โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัส 55) ทุกคน และนักศึกษาเทียบโอนรหัส 56 ต้องดำเนินการเลือกสาขาวิชาโทของตนเอง ในระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 3 ตุลาคม 2556 ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักทะเบียนและประมวลผล http://reg.utcc.ac.th โดยกรณีที่นักศึกษาไม่ได้ทำการเลือกกลุ่มวิชาโท ระบบจะไม่เปิดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาโทใด ๆ ได้เลย

[รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการเรียนของสาขาวิชาโท ปีการศึกษา 2556]

[ระบบเลือกสาขาวิชาโทสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สำนักทะเบียนและประมวลผล]