ปฏิทินกิจกรรมคณะบริหารธุรกิจ

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559
วันที่จัดงาน: Friday, 17 March 2017 เวลา  น. - Friday, 17 March 2017 เวลา น.
สถานที่: 10201 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 
รายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ บริษัท ท๊อปกัน จำกัด ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (หมายเหตุ : สาขาวิชาการตลาด , นักศึกษาสหกิจ (สาขาวิชาการตลาด และ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ) และ สาขาวิชาอื่นๆ ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศในภาคต้น ปีการศึกษา 2559) ของคณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรมสุดพิเศษในโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 ในหัวข้อ " Personal Branding " ในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 8.30- 12.00 น. ณ ห้อง 10201 อาคาร 10 ชั้น 2

** เปิดลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม เวลา 8.30-9.00 น.

นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับการบันทึกกิจกรรมบัณฑิตอุดมคติไทย ระดับมหาวิทยาลัย จำนวน 3 ชั่วโมงกิจกรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมบังคับสำหรับนักศึกษาทุกคน ทั้งนี้ หากนักศึกษาที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรม ดังกล่าว สามารถสอบถามได้ที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อาคาร 7 ชั้น 11 หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-697-6103 ในวันและเวลาทำการ


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ (อาคาร 7 ชั้น 11)
หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และหรือ นักศึกษาเทียบโอน คณะบริหารธุรกิจ ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2559

Back