Arrow
Arrow
PlayPause
Slider

คณะบริหารธุรกิจในข่าวและสื่อต่าง ๆ

 • ม.หอการค้าไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการพัฒนาบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม

  รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการพัฒนาบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ คณะกรรมการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ หอการค้าไทยจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กับองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนในการเสริมทักษะในการปฏิบัติงานจริงให้แกนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และเพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพเหมาะสมกับความต้องการของผู้ประกอบการและเพิ่ม ขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้อง The Residence โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท

  Read More
 • สถาบันไทยพัฒน์ ตั้ง “กรรมการเครือข่ายยั่งยืน” มุ่งส่งเสริม สนับสนุน และประสานเครือข่ายการพัฒนาที่ยั่งยืนในไทย

  เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะองค์กรภาคประชาสังคมที่ได้ลงนามเข้าเป็นภาคีในข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) เมื่อปี พ.ศ.2555 และได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกการลงทุนทางสังคม โดยสำนักงานเลขาธิการว่าด้วยหลักการลงทุนทางสังคม ซึ่งเป็นความริเริ่มที่สนับสนุนโดยสหประชาชาติ ได้แถลงข่าวถึงการจัดตั้ง “คณะกรรมการเครือข่ายการพัฒนาที่ยั่งยืน” หรือ

  Read More
 • 1
 • 2
 • 3

เมื่อวันพุธที่ 22 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ กองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมสืบสานตำนานศิลปะและวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 2 ณ บ้านขนมไทย และเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสานและเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมเกี่ยวกับขนมไทย อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดมาเป็นระยะเวลานานจากรุ่นสู่รุ่น โดยมีนักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจชั้นปีต่าง ๆ ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

     สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์สุดพิเศษจากการลงพื้นที่จริง ณ แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า พร้อมกับได้ทดลองทำขนมไทยชนิดต่าง ๆ ที่มีความโดดเด่น โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านขนมหวานจากบ้านขนมไทย คลองขนมหวาน จังหวัดนนทบุรี ร่วมสอนวิธีการทำและให้คำแนะนำกับผู้เข้าร่วมโครงการในแต่ละขั้นตอน