Arrow
Arrow
PlayPause
Slider

คณะบริหารธุรกิจในข่าวและสื่อต่าง ๆ

 • ม.หอการค้าไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการพัฒนาบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม

  รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการพัฒนาบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ คณะกรรมการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ หอการค้าไทยจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กับองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนในการเสริมทักษะในการปฏิบัติงานจริงให้แกนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และเพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพเหมาะสมกับความต้องการของผู้ประกอบการและเพิ่ม ขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้อง The Residence โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท

  Read More
 • สถาบันไทยพัฒน์ ตั้ง “กรรมการเครือข่ายยั่งยืน” มุ่งส่งเสริม สนับสนุน และประสานเครือข่ายการพัฒนาที่ยั่งยืนในไทย

  เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะองค์กรภาคประชาสังคมที่ได้ลงนามเข้าเป็นภาคีในข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) เมื่อปี พ.ศ.2555 และได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกการลงทุนทางสังคม โดยสำนักงานเลขาธิการว่าด้วยหลักการลงทุนทางสังคม ซึ่งเป็นความริเริ่มที่สนับสนุนโดยสหประชาชาติ ได้แถลงข่าวถึงการจัดตั้ง “คณะกรรมการเครือข่ายการพัฒนาที่ยั่งยืน” หรือ

  Read More
 • 1
 • 2
 • 3

แผนการเรียนวิชาโท ปีการศึกษา 2559
(ข้อมูลสำหรับนักศึกษารหัส 58 และนักศึกษาเทียบโอนหรือที่เข้าศึกษาในภาคฤดูร้อนพิเศษรหัส 59)

     ฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ ขอให้นักศึกษาดำเนินการศึกษาข้อมูลวิชาโทให้ละเอียดก่อนการตัดสินใจเลือกสาขาวิชาโท ทั้งนี้นักศึกษาต้องทำรายการเลือกกลุ่มวิชาโทแบบออนไลน์ เพื่อระบุว่านักศึกษาต้องการเรียนกลุ่มวิชาโทใด โดยจะต้องเลือกกลุ่มวิชาโทของสาขาใดสาขาหนึ่ง เพื่อบันทึกเป็นฐานข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา ถึงจะสามารถลงวิชาโทวิชาแรกในช่วงการลงทะเบียนออนไลน์ได้ ในกรณีที่นักศึกษาไม่ได้ทำการเลือกกลุ่มวิชาโทไว้ก่อน ระบบจะไม่เปิดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาโทใด ๆ ได้เลย

*** สาขาวิชาโท มีการจำกัดจำนวน เลือกก่อน ได้รับสิทธิ์ก่อน !! ****

+ กลุ่มวิชาโท จำนวน 15 หน่วยกิต

     นักศึกษารหัส 58 และนักศึกษาเทียบโอนและนักศึกษาที่เข้าศึกษาในภาคฤดูร้อนพิเศษ รหัส 59 ที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้เลือกสาขาวิชาโทในปีการศึกษา 2559 นั้น นักศึกษาต้องเลือกเรียนกลุ่มวิชาโทกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจาก กลุ่มวิชาโทต่างสาขา หรือ กลุ่มวิชาโทต่างคณะ ตามที่กำหนดไว้ จำนวน 15 หน่วยกิต

+ รายละเอียดหลักสูตรวิชาโท

- แผนการเรียนวิชาโทสำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา
  ยกเว้นสาขาวิชาการจัดการการโรงแรม และการจัดการการท่องเที่ยว (PDF File)

- แผนการเรียนวิชาโทสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการโรงแรม และการจัดการการท่องเที่ยว (PDF File)

+ กลุ่มวิชาโทต่างสาขา (เฉพาะนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ)

สำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา
ยกเว้น สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม และสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

 • สาขาวิชาโทการตลาด
 • สาขาวิชาโทการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
 • สาขาวิชาโทการจัดการ

สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการโรงแรม และสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว เท่านั้น

 • สาขาวิชาโทภาษาอังกฤษในงานโรงแรมและการท่องเที่ยว

+ กลุ่มวิชาโทต่างคณะ

สำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา
ยกเว้น สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม และสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

 • หลักสูตรวิชาโท ของคณะบัญชี
  - สาขาวิชาโทบัญชี
 • หลักสูตรวิชาโท ของคณะเศรษฐศาสตร์
  - สาขาวิชาโทเศรษฐศาสตร์
 • หลักสูตรวิชาโท ของคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
  - สาขาวิชาโทภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
  - สาขาวิชาโทภาษาอังกฤษและการแปล
  - สาขาวิชาโทภาษาญี่ปุ่น
  - สาขาวิชาโทภาษาจีน
  - สาขาวิชาโทสารสนเทศศึกษา
  - สาขาวิชาโทภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
  - สาขาวิชาโทศิลปะการแสดง
  - สาขาวิชาการท่องเที่ยว
 • หลักสูตรวิชาโท ของคณะนิเทศศาสตร์
  - สาขาวิชาโทนิเทศศาสตร์
 • หลักสูตรวิชาโท ของคณะนิติศาสตร์
  - สาขาวิชาโทนิติศาสตร์

สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการโรงแรม และสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว เท่านั้น

 • หลักสูตรวิชาโท ของคณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาโทภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
  - สาขาวิชาโทภาษาอังกฤษและการแปล
  - สาขาวิชาโทภาษาญี่ปุ่น
  - สาขาวิชาโทภาษาจีน

+ หมายเหตุ

1. ก่อนที่นักศึกษาจะเลือกลงกลุ่มวิชาโทของคณะใด นักศึกษาจะต้องทำการตรวจสอบรายวิชาโท ว่าจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับรายวิชาแกน วิชาเอกในสาขา และวิชาเลือกเสรี
2. กำหนดการเลือกสาขาวิชาโท อยู่ในช่วงระหว่างวันที่ 21 - 25 พฤศจิกายน 2559 โดยนักศึกษาสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อเลือกออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักทะเบียนและประมวลผล http://reg.utcc.ac.th