Arrow
Arrow
PlayPause
Slider

แผนการเรียนวิชาโท ปีการศึกษา 2559
(ข้อมูลสำหรับนักศึกษารหัส 58 และนักศึกษาเทียบโอนหรือที่เข้าศึกษาในภาคฤดูร้อนพิเศษรหัส 59)

     ฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ ขอให้นักศึกษาดำเนินการศึกษาข้อมูลวิชาโทให้ละเอียดก่อนการตัดสินใจเลือกสาขาวิชาโท ทั้งนี้นักศึกษาต้องทำรายการเลือกกลุ่มวิชาโทแบบออนไลน์ เพื่อระบุว่านักศึกษาต้องการเรียนกลุ่มวิชาโทใด โดยจะต้องเลือกกลุ่มวิชาโทของสาขาใดสาขาหนึ่ง เพื่อบันทึกเป็นฐานข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา ถึงจะสามารถลงวิชาโทวิชาแรกในช่วงการลงทะเบียนออนไลน์ได้ ในกรณีที่นักศึกษาไม่ได้ทำการเลือกกลุ่มวิชาโทไว้ก่อน ระบบจะไม่เปิดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาโทใด ๆ ได้เลย

*** สาขาวิชาโท มีการจำกัดจำนวน เลือกก่อน ได้รับสิทธิ์ก่อน !! ****

+ กลุ่มวิชาโท จำนวน 15 หน่วยกิต

     นักศึกษารหัส 58 และนักศึกษาเทียบโอนและนักศึกษาที่เข้าศึกษาในภาคฤดูร้อนพิเศษ รหัส 59 ที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้เลือกสาขาวิชาโทในปีการศึกษา 2559 นั้น นักศึกษาต้องเลือกเรียนกลุ่มวิชาโทกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจาก กลุ่มวิชาโทต่างสาขา หรือ กลุ่มวิชาโทต่างคณะ ตามที่กำหนดไว้ จำนวน 15 หน่วยกิต

+ รายละเอียดหลักสูตรวิชาโท

- แผนการเรียนวิชาโทสำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา
  ยกเว้นสาขาวิชาการจัดการการโรงแรม และการจัดการการท่องเที่ยว (PDF File)

- แผนการเรียนวิชาโทสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการโรงแรม และการจัดการการท่องเที่ยว (PDF File)

+ กลุ่มวิชาโทต่างสาขา (เฉพาะนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ)

สำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา
ยกเว้น สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม และสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

 • สาขาวิชาโทการตลาด
 • สาขาวิชาโทการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
 • สาขาวิชาโทการจัดการ

สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการโรงแรม และสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว เท่านั้น

 • สาขาวิชาโทภาษาอังกฤษในงานโรงแรมและการท่องเที่ยว

+ กลุ่มวิชาโทต่างคณะ

สำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา
ยกเว้น สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม และสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

 • หลักสูตรวิชาโท ของคณะบัญชี
  - สาขาวิชาโทบัญชี
 • หลักสูตรวิชาโท ของคณะเศรษฐศาสตร์
  - สาขาวิชาโทเศรษฐศาสตร์
 • หลักสูตรวิชาโท ของคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
  - สาขาวิชาโทภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
  - สาขาวิชาโทภาษาอังกฤษและการแปล
  - สาขาวิชาโทภาษาญี่ปุ่น
  - สาขาวิชาโทภาษาจีน
  - สาขาวิชาโทสารสนเทศศึกษา
  - สาขาวิชาโทภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
  - สาขาวิชาโทศิลปะการแสดง
  - สาขาวิชาการท่องเที่ยว
 • หลักสูตรวิชาโท ของคณะนิเทศศาสตร์
  - สาขาวิชาโทนิเทศศาสตร์
 • หลักสูตรวิชาโท ของคณะนิติศาสตร์
  - สาขาวิชาโทนิติศาสตร์

สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการโรงแรม และสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว เท่านั้น

 • หลักสูตรวิชาโท ของคณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาโทภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
  - สาขาวิชาโทภาษาอังกฤษและการแปล
  - สาขาวิชาโทภาษาญี่ปุ่น
  - สาขาวิชาโทภาษาจีน

+ หมายเหตุ

1. ก่อนที่นักศึกษาจะเลือกลงกลุ่มวิชาโทของคณะใด นักศึกษาจะต้องทำการตรวจสอบรายวิชาโท ว่าจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับรายวิชาแกน วิชาเอกในสาขา และวิชาเลือกเสรี
2. กำหนดการเลือกสาขาวิชาโท อยู่ในช่วงระหว่างวันที่ 21 - 25 พฤศจิกายน 2559 โดยนักศึกษาสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อเลือกออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักทะเบียนและประมวลผล http://reg.utcc.ac.th