ข่าวประชาสัมพันธ์

Title Created Date Hits
โครงการ New Breed IC @ U-Net 2018 (ด้านตราสารทั่วไป และด้านตราสารซับซ้อน) 10 April 2018 30
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ประเภททุนรัตนมงคล และ ทุน UTCC - Silver รอบที่ 4 29 March 2018 158
ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธื์สอบสัมภาษณ์ทุนโควต้าคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (รอบที่ 4) 20 March 2018 830
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนกู้ยืม 2560 07 March 2018 92
ประกาศรับสมัครทุนรัตนมงคล คณะบริหารธุรกิจ 2561 26 February 2018 239
โครงการแข่งขัน Young Financial Star Competition 2018 (YFS 2018) 26 February 2018 209
กิจกรรม..กีฬาสีฮาเฮ ไทยเท่ 2018 20 December 2017 193
โครงการ รถม้าเติมทุนส่งเสริม SMEs ไทย 11 December 2017 1666
บัตรประกันอุบัติเหตุ ประจำปีการศึกษา 2560 28 November 2017 252
Open House 2017 เปิดบ้านเด็กหัวการค้า 2017 23 November 2017 136
ขอแสดงความยินดีกับนักวอลเลย์บอลชาย และ นักบาสเกตบอลชาย คณะบริหารธุรกิจ 22 November 2017 96
แจ้งสิทธิ์พิเศษ สำหรับเจ้าหน้าที่ บุคลากร และ นักศึกษา คณะบริหาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 10 November 2017 167
รายชื่อนักศึกษาที่อนุมัติการสอบชดเชย ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2560 27 October 2017 129
รายชื่อผู้สมัครสอบ Mock Exam 2017 09 October 2017 332
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติสอบปลายภาค ประจำภาคฤดูร้อน 2559 11 August 2017 252
กองแนะแนวฯ ขอเชิญนักศึกษาและบุคคลที่สนใจเข้า่รวมงานมหกรรมนัดพบแรงงาน UTCC JOB FAIR 2016 21 November 2016 781
ขอเชิญน้องๆ นักเรียนที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม UTCC Open House 2016 "เปิดบ้านเด็กหัวการค้า คิดต่างอย่างมีนวัตกรรม" Let's idea battles begin! 12 November 2016 714
สำนักหอสมุดกลาง ขอประชาสัมพันธ์บริการใหม่ล่าสุด OOKBEE BUFFET Application 12 November 2016 990
ประกาศมหาวิทยาลัย ร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ 15 October 2016 515
ประกาศเลื่อนวันจัดสอบกลางภาค ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 14 October 2016 567
ประกาศงดการเรียนการสอน การสอบ และกิจกรรม ในวันที่ 14-16 ตุลาคม 2559 14 October 2016 403
ขอเชิญนักศึกษาและผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม SMART INVESTMENT CAFE' ตอน เทคนิคดีมีชัยไปกว่าครึ่ง 05 October 2016 612
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม "รวมพลังหยุดยั้งคอรัปชั่น ประจำปี 2559" 31 August 2016 516
ขอเรียนเชิญผู้ปกครองนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมการประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2559 29 June 2016 1327
ขอเชิญท่านเข้าร่วมงานสัมมนา TQM Forum ครั้งที่ 25 "สู่ความเป็นเลิศด้วยนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และสารสนเทศ" 28 June 2016 613
ขอเชิญนักศึกษาทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 12 May 2016 2417
ขอเชิญนักศึกษาและบุคคลที่สนใจเข้าร่วมงาน Startup Thailand 2016 ภายใต้แนวคิด “Startup Unite” 22 April 2016 610
สำนักงาน กสทช. ขอเชิญนักศึกษาสมัครเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม NBTC-ITU Volunteers (NIV) รุ่นที่ 3 28 March 2016 530
ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันปันสิ่งของเครื่องใช้ที่ยังอยู่ในสภาพดี เพื่อเปลี่ยนเป็นทุนการศึกษาให้กับเยาวชนในโครงการปันกัน มูลนิธิยุวพัฒน์ 10 March 2016 601
ลุ้นรับรางวัลง่าย ๆ สำหรับบัณฑิตและมหาบัณฑิต ด้วยการกรอกข้อมูลแบบสำรวจสถานภาพการมีงานทำออนไลน์ 05 February 2016 614
สำนักหอสมุดกลาง ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนนักศึกษา ใช้บริการห้องค้นคว้าและทำงานกลุ่ม (อาคาร 23 ชั้น 3) 11 November 2015 623
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ช๊อป ชิม ชิว สุดพิเศษแห่งปี กับงาน UTCC Marketing day 2015 09 November 2015 590
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง "การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการโค้ช" 28 October 2015 574
ขอเรียนเชิญผู้ปกครองนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมการประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2558 21 July 2015 1426
ขอเชิญนักศึกษาใหม่เข้าร่วมโครงการค่าย "ลูกแม่ไทร...จิตใจงาม" ประจำปีการศึกษา 2558 21 July 2015 2243
ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 58) ที่เข้าศึกษาในภาคฤดูร้อนพิเศษ 20 July 2015 739
ประชาสัมพันธ์กำหนดการรายงานตัวของนักศึกษาที่ได้รับทุน "ทุนรัตนมงคล" ประจำปีการศึกษา 2558 25 May 2015 975
ขอเชิญนักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Smart Investment Café: Set Corner Talk 30 January 2015 2311
ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปีสมัครเข้าร่วมการอบรม Entrepreneurs' DNA Development 29 January 2015 1676
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ขอประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ชำระหนี้ 15 January 2015 767
ขอเชิญนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 (กลางปี) เข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 (กลางปี) 23 December 2014 1057
คณะบริหารธุรกิจ มกค. เข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจกับสำนักงาน คปภ. 20 November 2014 817
ขอเชิญท่านร่วมอุดหนุน The Chamber Cuisine ร้านอาหารประจำสาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 25 October 2014 971
คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมพิธีลงนาม MOU ร่วมกับสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 10 October 2014 1178
ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมการอบรมการใช้ iPad ให้กับนักศึกษา 22 September 2014 1270
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา "ทุนเรียนดีเกรดเฉลี่ยสูงสุด (UTCC-Smart)" 22 August 2014 1799
ขอเชิญนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ UTCC EGG PROJECT รุ่นที่ 4 21 August 2014 1195
ขอเรียนเชิญผู้ปกครองนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมการประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2557 (Update) 04 June 2014 2032
ขอเชิญนักศึกษาใหม่เข้าร่วมโครงการค่าย "ลูกแม่ไทร...จิตใจงาม" ประจำปีการศึกษา 2557 01 June 2014 1982
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการอบรมพัฒนาแผนธุรกิจเพื่อขอสินเชื่อกับกองทุนตั้งตัวได้ รุ่นที่ 1 11 April 2014 2409
ระบบข้อมูลและข่าวสารในการจัดการเรียนการสอนในช่วงวิกฤตในกรุงเทพมหานคร 15 January 2014 1321
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการกองทุนตั้งตัวได้ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 10 January 2014 3233
ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการตั้งไข่ธุรกิจ (EGG PROJECT#3) 06 January 2014 864
เลื่อนการเปิดภาคเรียนภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2556 11 December 2013 1955
กำหนดการจัดโครงการ UTCC Business Ambassador 2013 30 September 2013 2110
ขอเชิญนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ UTCC Business Ambassador 2013 15 August 2013 1479
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ไทยในกลุ่มอุตสาหกรรม Wellness 17 July 2013 1558
ขอเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมสัมมนาผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556 17 April 2013 1397
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ The Secret of 100+ years family business 24 January 2013 1257
ขอเชิญนักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน Business School day 2013 24 January 2013 1794