ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการอบรมพัฒนาแผนธุรกิจเพื่อขอสินเชื่อกับกองทุนตั้งตัวได้ รุ่นที่ 1

2013 UBI-business

     ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญชวนคนรุ่นใหม่ที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการ เข้าร่วมการอบรมพัฒนาแผนธุรกิจเพื่อขอสินเชื่อกับกองทุนตั้งตัวได้ รุ่นที่ 1

     สำหรับนักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้สนใจ ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่โครงการกำหนด (คลิกที่นี่) สามารถสมัครเข้าร่วมการอบรม พร้อมส่งหัวข้อธุรกิจ/แผนเบื้องต้นในการจัดตั้งธุรกิจใหม่ พร้อมยื่นเอกสารประกอบการสมัคร ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 พฤษภาคม 2557 เพื่อเข้ารับอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแผนธุรกิจ และแผนการเงิน พบที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแผนธุรกิจและแผนการเงิน พร้อมยื่นเอกสารประกอบแผนธุรกิจ ในวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2557 ณ ห้อง 5304 อาคาร 5 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และนำเสนอแผนต่อคณะกรรมการประเมินแผนฯ และเสนอกองทุนตั้งตัวได้ ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2557

     สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อาคาร 5 ชั้น 1 หมายเลขโทรศัพท์ 02-697-6148