ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนักศึกษาใหม่เข้าร่วมโครงการค่าย "ลูกแม่ไทร...จิตใจงาม" ประจำปีการศึกษา 2557

2013 Activity-annoice

     มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ของคณะบริหารธุรกิจทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม โครงการค่าย "ลูกแม่ไทร...จิตใจงาม" เพื่อให้นักศึกษาใหม่มีแนวทางการปรับตัวให้เข้ากับชีวิตการเรียนและสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการต้อนรับน้องใหม่ของมหาวิทยาลัย สร้างมนุษยสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นในกลุ่มนักศึกษาระหว่างรุ่นพี่–รุ่นน้องภายใต้การดูแลของคณาจารย์อย่างใกล้ชิด และเพื่อปลูกฝังทัศนคติที่ดีและสร้างความรักความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย

     โดยการเข้าร่วมโครงการค่าย "ลูกแม่ไทร...จิตใจงาม" เป็นส่วนหนึ่งของการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา แบ่งการเข้าค่ายเป็น 2 ประเภท คือ ค่าย "คุณธรรมจริยธรรม" วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 และการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ค่าย "ลูกแม่ไทร..จิตใจงาม" ประจำปีการศึกษา 2557  (2 วัน 1 คืน) โดยจัดการเข้าค่ายระหว่างวันที่ 1 - 7 สิงหาคม 2557

     สำหรับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ของคณะบริหารธุรกิจ ฝ่ายกิจการนักศึกษา กำหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

 • กิจกรรมค่ายคุณธรรม
 • วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.00 – 16.00 น.
  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ค่าย "ลุกแม่ไทร...จิตใจงาม"
 • วันจันทร์ที่ 4 – วันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2557 (รุ่นที่ 2)
  สำหรับนักศึกษาใหม่คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
 • วันพุธที่ 6 – วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2557 (รุ่นที่ 3)
  สำหรับนักศึกษาใหม่คณะบริหารธุรกิจ ทุกสาขาวิชา ยกเว้นสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

     สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของโครงการ สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของโครงการที่ http://utcc2.utcc.ac.th/masai2557/ หรือ Facebook ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย http://www.facebook.com/utccsmart