ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมพิธีลงนาม MOU ร่วมกับสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

2014 APHEIT-Biz-MOU

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) สาขาบริหารธุรกิจ ร่วมกับ 36 สถาบันที่เป็นสมาชิกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัตน์เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และ ดร.บัญชา เกิดมณี อุปนายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กล่าวบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ณ ห้องฮอลล์ 2 ชั้น 3 อาคารหอประชุมปัญญาภิวัฒน์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จังหวัดนนทบุรี