ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะบริหารธุรกิจ มกค. เข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจกับสำนักงาน คปภ.

2014 MOU-OIC

     คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เข้าร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการในการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาบุคลากรประกันภัย โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะบริการธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ณ ห้องประชุม Salon B ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา