ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 (กลางปี) เข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 (กลางปี)

859753 618343354848592 74765657 o web

     คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ที่เข้าศึกษากลางปีทุกท่าน (รหัส 57011**7**) เข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 (กลางปี) คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อเป็นโอกาสในการชี้แจงแนวทางการเรียนในระดับอุดมศึกษา พบกับอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา  และชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเทียบโอนหน่วยกิตพร้อมยื่นเอกสาร ในวันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา 9.30 - 12.00 น. ณ ห้องเรียน 3 อาคาร 7 ชั้น 12 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

     สำหรับนักศึกษาที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อาคาร 7 ชั้น 11 หมายเลขโทรศัพท์ 02-697-6101-5