ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Smart Investment Café: Set Corner Talk

2015 SmartInvestmentCafe

     คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปีและผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมโครงการ Smart Investment Café: Set Corner Talk โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการลงทุนในทางปฏิบัติและให้นักศึกษา ศิษย์เก่า คณาจารย์ และผู้ที่สนใจ ได้รู้จักกับหน่วยงานองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุน อันจะทำให้นักศึกษาและผู้ที่สนใจได้ใช้ความรู้เป็นแนวทางในการลงทุนและประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นจำนวนทั้งสิ้น 13 ครั้ง ในช่วงระหว่างวันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2558 ถึง วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2558 โดยมีรายละเอียดการบรรยายในแต่ละครั้ง ดังนี้

 • Smart Investment Café: Set Corner Talk #1
  ในหัวข้อ "หัวใจของ Technical Analysis และ System Trade"

  วันจันทร์ที่ 19
  มกราคม 2558 เวลา 18.00 - 20.00 น. ณ ห้องเรียน 1 อาคาร 7 ชั้น 12 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

  บรรยายโดย
     - คุณธนัยนันท์ หล่อจิรสุวรรณ (ผู้ก่อตั้งหลักสูตรฅนรวยหุ้น และผู้บริหารกองทุนส่วนบุคคล Freedom Trust Fund
  )

     - คุณณัฐกฤษ อภิธนรัตน์ (อาจารย์ประจำหลักสูตรฅนรวยหุ้น)

 • Smart Investment Café: Set Corner Talk #2
  ในหัวข้อ "จับจังหวะทำกำไรด้วยการวิเคราะห์ทางเทคนิค"

  วันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2558 เวลา 18.00 - 20.00 น. ณ ห้องเรียน 1 อาคาร 7 ชั้น 12 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  บรรยายโดย
     - คุณประกิต สิริวัฒนเกตุ (นักกลยุทธ์ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน))
  ** ดาวน์โหลดเอกสาร **

 • Smart Investment Café: Set Corner Talk #3
  ในหัวข้อ "ศึกษา Elliott Wave เพื่อเทรด Single Stock Futures และ Derivatives Warrants"

  วันอังคารที่ 27 มกราคม 2558 เวลา 18.00 - 20.30 น. ณ ห้องเรียน 1 อาคาร 7 ชั้น 12 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  บรรยายโดย
     - คุณอติ อติกุล, CMT, CFA, FRM (ผู้อำนวยการฝ่ายตราสารอนุพันธ์ บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และวิทยากรอาสาของศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน)
  ** ดาวน์โหลดเอกสาร **
  .
 • Smart Investment Café: Set Corner Talk #4
  ในหัวข้อ "จับกระแสการลงทุน อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน"

  วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 18.00 - 20.00 น. ณ ห้องเรียน 1 อาคาร 7 ชั้น 12 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  บรรยายโดย
     - คุณสุวัฒน์ สินสาฎก, CFA, FRM (Vice President - Research บริษ้ทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด)
  ** ดาวน์โหลดเอกสาร **

 • Smart Investment Café: Set Corner Talk #5
  ในหัวข้อ "กรณีศึกษาเกี่ยวกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง"

  วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 18.00 - 20.00 น. ณ ห้องเรียน 1 อาคาร 7 ชั้น 12 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  บรรยายโดย
     - คุณชัชเวช สุกิจจวนิช (ผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ศาลยุติธรรม)

 • Smart Investment Café: Set Corner Talk #6
  ในหัวข้อ "Technical Analysis for Browser"

  วันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้อง 7501 อาคาร 7 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  บรรยายโดย
     - คุณอุทัยวรรณ ชื่นชม (นักวิเคราะห์ บริษัท ไอ อาร์ เอส จำกัด)

 • Smart Investment Café: Set Corner Talk #7
  ในหัวข้อ "มองแนวโน้มเศรษฐกิจและการลงทุนปี 2558"

  วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 18.00 - 20.00 น. ณ ห้องเรียน 1 อาคาร 7 ชั้น 12 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  บรรยายโดย
     - ดร.วิน อุดมรัชตวนิชย์, CFA, FRM, CAIA (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ วรรณ จำกัด)
  ** ดาวน์โหลดเอกสาร **

 • Smart Investment Café: Set Corner Talk #8
  ในหัวข้อ "ค่าเงินบาท และแนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนปี 2558 เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจนำเข้าส่งออก"

  วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2558 เวลา 18.00 - 20.00 น. ณ ห้องเรียน 1 อาคาร 7 ชั้น 12 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  บรรยายโดย
     - คุณเสถียร ตันธนะสฤษดิ์ (Executive Vice President, Team Head Business Compliance - Wholesale Banking ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน))
  ** ดาวน์โหลดเอกสาร **

 • Smart Investment Café: Set Corner Talk #9
  ในหัวข้อ "เคล็ดลับหาหุ้นซิ่งเก็งกำไร ระยะสั้น กลางและยาว"

  วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2558 เวลา 18.00 - 20.30 น. ณ ห้องเรียน 3 อาคาร 7 ชั้น 12 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  บรรยายโดย
     - คุณประกิต สิริวัฒนเกตุ (ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) และเจ้าของรางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2013)
  ** ดาวน์โหลดเอกสาร **

 • Smart Investment Café: Set Corner Talk #10
  ในหัวข้อ "เคล็ดลับการลงทุนแบบ Event play"

  วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2558 เวลา 18.00 - 20.30 น. ณ ห้องเรียน 3 อาคาร 7 ชั้น 12 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  บรรยายโดย
     -
  คุณประกิต สิริวัฒนเกตุ (ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) และเจ้าของรางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2013)
  ** ดาวน์โหลดเอกสาร **

 • Smart Investment Café: Set Corner Talk #11
  ในหัวข้อ "เจาะลึกการวิเคราะห์หุ้น style Value Investor"

  วันอังคารที่ 7 เมษายน 2558 เวลา 18.00 - 20.00 น. ณ ห้องเรียน 3 อาคาร 7 ชั้น 12 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  บรรยายโดย
     - ดร. ธนภูมิ ดำรักษ์, CFA (นักลงทุนผู้เชี่ยวชาญหลักทรัพย์ในประเทศและต่างประเทศ)
  ** ดาวน์โหลดเอกสาร **

 • Smart Investment Café: Set Corner Talk #12
  ในหัวข้อ "Advance Technical Analysis using Aspen for Browser"

  วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้อง 7501 อาคาร 7 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 • Smart Investment Café: Set Corner Talk #13
  ในหัวข้อ "Basic Technical Analysis" 
  วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องเรียน 5506 อาคาร 5 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  บรรยายโดย 
     - คุณอติ อติกุล, CMT, CFA, FRM (ผู้อำนวยการฝ่ายตราสารอนุพันธ์ บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และวิทยากรอาสาของศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน)
  ** ดาวน์โหลดเอกสาร **

     สำหรับนักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Smart Investment Café: Set Corner Talk ทั้ง 13 ครั้งข้างต้น สามารถเข้าร่วมได้ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้นโดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการสามารถสอบถามได้ที่ อาจารย์ ดร. ลลิตา หงษ์รัตนวงศ์ หัวหน้าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน