ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปีสมัครเข้าร่วมการอบรม Entrepreneurs' DNA Development

2014 EggProject

     โครงการ Egg Project มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญนักศึกษาทุกคณะ ทุกชั้นปี สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการอบรม Entrepreneurs' DNA Development เพื่อสร้างผู้ประกอบการพันธ์ุใหม่ ในระหว่างช่วงเดือนมกราคม ถึง เมษายน 2558 โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีหัวข้อต่าง ๆ ที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

 1. หัวข้อ "เสริมกลยุทธ์ผู้ประกอบการ"
  โดย คุณสิทธิชัย พิริยะวัฒน์ - Senior Campus Account Executive
  วันพุธที่ 21 มกราคม 2558 เวลา 17.00-19.00 น. ณ ห้อง Student Lounge อาคาร 20 ชั้น 1
 2. หัวข้อ "เขียนแผนธุรกิจแบบแชมป์"
  โดย คุณอมรเทพ ทวีพาณิชย์ - Manager-Government Liaison and Public Affairs The Siam Cement PLC. (SCG) และ Assistant to Secretary General Thai Chamber of Commerce and Board of Trade
  วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2558 เวลา 17.00-19.00 น. ณ ห้อง Ex-MBA 1 อาคาร 7 ชั้น 12

 3. หัวข้อ "STP สิ่งสำคัญเริ่มต้นของกลยุทธ์การตลาด"
  โดย อาจารย์ ดร.ธีรนุช พูศักดิ์ศรีกิจ - อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ
  ในวันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 17.00-19.00 น. ณ ห้อง Ex-MBA 1 อาคาร 7 ชั้น 12

 4. หัวข้อ "ตราสินค้าสร้างได้"
  โดย ผศ.ดร.นภวรรณ คณานุรักษ์ - อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ
  วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 17.00-19.00 น. ณ ห้อง Ex-MBA 1 อาคาร 7 ชั้น 12

 5. หัวข้อ "รู้อย่างไรว่าสินค้านั้น “ใช่”"
  โดย อาจารย์ ดร.สิริพันธ์ วงศ์อินทวัง - อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ
  วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 17.00-19.00 น. ณ ห้อง Ex-MBA 1 อาคาร 7 ชั้น 12

 6. หัวข้อ "เทคนิค IMC พิชิตใจลูกค้า"
  โดย อาจารย์ ดร.สิริพันธ์ วงศ์อินทวัง - อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ
  วันจันทร์ที่ 23 ก.พ.58 17.00-19.00 น. ณ ห้อง Ex-MBA 1 อาคาร 7 ชั้น 12

 7. หัวข้อ "Business Plan Presentation (1)"
  โดย คุณสิทธิชัย พิริยะวัฒน์, อาจารย์ ดร.นงนภัส แก้วพลอย และคุณอารดา มหามิตร
  วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2558 เวลา 17.00-19.00 น. ณ ห้อง Ex-MBA 1 อาคาร 7 ชั้น 12

 8. หัวข้อ "Business Plan Presentation (2)"
  โดย คุณสิทธิชัย พิริยะวัฒน์, อาจารย์ ดร.นงนภัส แก้วพลอย และคุณอารดา มหามิตร
  วันพุธที่ 18 มีนาคม 2558 เวลา 17.00-19.00 น. ณ ห้อง Ex-MBA 1 อาคาร 7 ชั้น 12
 9. หัวข้อ "“ภาวะผู้นำ” คุณสมบัติสำคัญของผู้ประกอบการ"
  โดย ผศ.ดร.ภาวิณี เพชรสว่าง - อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ
  วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2558 เวลา 17.00-19.00 น. ณ ห้อง X-MBA 1 อาคาร 7 ชั้น 12

 10. หัวข้อ "ห่วงโซ่อุปทานเพื่อการแข่งขัน"
  โดย อาจารย์ ดร.ณัฐพันธ์ บัววราภรณ์ - อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ
  วันพุธที่ 1 เมษายน 58 เวลา 17.00-19.00 น. ณ ห้อง X-MBA 1อาคาร 7 ชั้น 12

     สำหรับนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงชื่อเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อาคาร 10 ชั้น 5 และหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-697-6386