ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญผู้ปกครองนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมการประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2558

2015 BizParentMeeting

     คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเรียนเชิญผู้ปกครองของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ ทุกสาขาวิชา เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจพบผู้ปกครองนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อชี้แจงแนวทางในการเรียนและการดำเนินชีวิตที่เหมาะสมระหว่างการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอันจะเป็นประโยชน์ต่อบุตรหลานและมหาวิทยาลัย ในวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมีกำหนดการโครงการ ดังนี้

เวลา 09.30 - 10.00 น. - ลงทะเบียน
เวลา 10.00 - 10.20 น. - ชมวีดีทัศน์แนะนำคณะบริหารธุรกิจ
- แนะนำผู้บริหารคณะ หัวหน้าหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1 และคณาจารย์
เวลา 10.20 - 11.30 น. - คณบดี กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง
- รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวชี้แจงนโยบายคณะ
- รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวชี้แจง และแนะแนวทางการศึกษา
- รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวชี้แจง แนะนำเกี่ยวกับกิจกรรม และกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
เวลา 11.30 - 12.00 น. - ช่วงถาม-ตอบ

     เพื่อความสะดวกสำหรับท่านผู้ปกครองของนักศึกษาที่นำรถยนต์ส่วนตัวมาในวันดังกล่าว ท่านสามารถนำรถยนต์ไปจอดได้ที่บริเวณอาคารจอดรถ ภายในมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยนำบัตรจอดรถที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่มาประทับตราที่จุดลงทะเบียน และที่บริเวณลานจอดรถด้านหลังมหาวิทยาลัย (ข้างปั้มน้ำมันบางจาก) โดยแจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่ามาร่วมงานประชุมผู้ปกครองของคณะบริหารธุรกิจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

     สำหรับท่านผู้ปกครองที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการข้างต้น สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักคณบดีคณะบริหารธุรกิจ อาคาร 7 ชั้น 11 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หมายเลขโทรศัพท์ 02-697-6101-5 ในวันและเวลาทำการ

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ