ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนักศึกษาใหม่เข้าร่วมโครงการค่าย "ลูกแม่ไทร...จิตใจงาม" ประจำปีการศึกษา 2558

2015 MaesaiCamp2

     ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ของคณะบริหารธุรกิจ (ทุกหลักสูตร) เข้าร่วมกิจกรรม โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ค่าย "ลูกแม่ไทร...จิตใจงาม" ครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อให้นักศึกษาใหม่มีแนวทางการปรับตัวให้เข้ากับชีวิตการเรียนและสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการต้อนรับน้องใหม่ของมหาวิทยาลัย สร้างมนุษยสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นในกลุ่มนักศึกษาระหว่างรุ่นพี่–รุ่นน้องภายใต้การดูแลของคณาจารย์อย่างใกล้ชิด และเพื่อปลูกฝังทัศนคติที่ดีและสร้างความรักความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย

     โดยการเข้าร่วมโครงการค่าย "ลูกแม่ไทร...จิตใจงาม" เป็นส่วนหนึ่งของการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แบ่งการเข้าค่ายเป็น 2 ส่วน คือ การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ค่าย "ลูกแม่ไทร..จิตใจงาม" ประจำปีการศึกษา 2558  (กิจกรรม 2 วัน 1 คืน) โดยจัดการเข้าค่ายระหว่างวันที่ 3 - 8 สิงหาคม 2558 และค่าย "คุณธรรมจริยธรรม" ในวันที่ 10 สิงหาคม 2558 สำหรับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ของคณะบริหารธุรกิจ ฝ่ายกิจการนักศึกษา กำหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

 • การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ค่าย "ลุกแม่ไทร...จิตใจงาม"
 • สำหรับนักศึกษาใหม่คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
  วันพุธที่ 5 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2558 (รุ่นที่ 2)
 • สำหรับนักศึกษาใหม่คณะบริหารธุรกิจ ทุกสาขาวิชา ยกเว้นสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
  วันศุกร์ที่ 7 ถึง วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2558 (รุ่นที่ 3)
 • กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม
 • วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 – 16.00 น.
  ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

     รายละเอียดเพิ่มเติมนักศึกษาสามารถดูข้อมูลได้จากเว็บไซต์โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ค่าย "ลูกแม่ไทร...จิตใจงาม" ครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2558 http://utcc2.utcc.ac.th/masai2558