ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 58) ที่เข้าศึกษาในภาคฤดูร้อนพิเศษ

2015 News-for-Special-summer-Student-58

     คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ที่เข้าศึกษาในภาคฤดูร้อนพิเศษ (รหัส 58) ในช่วงระหว่างก่อนเปิดภาคต้น ปีการศึกษา 2558 ดังนี้

1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ค่าย "ลูกแม่ไทร...จิตใจงาม" และค่ายคุณธรรม

     ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ของคณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ค่าย "ลูกแม่ไทร...จิตใจงาม" ประจำปีการศึกษา 2558 ในรุ่นที่ 2 ระหว่างวันพุธที่ 5 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2558 สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และรุ่นที่ 3 ในวันศุกร์ที่ 7 ถึงวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2558 สำหรับนักศึกษาใหม่คณะบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา (ยกเว้นสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์) สำหรับกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม (สำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ทุกสาขาวิชา) กำหนดจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการปฐมนิเทศ คลิกที่นี่

2. การประชุมเพื่อเทียบโอนหน่วยกิตสำหรับนักศึกษาใหม่ (รหัส 58)

     ฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 58) ทุกสาขาวิชา ที่มีความประสงค์ในการเทียบโอนหน่วยกิตทั้งต่างสถาบันและภายในสถาบัน และยังไม่ได้ดำเนินการติดต่อกับทางคณะเพื่อยื่นคำร้องขอเทียบโอนหน่วยกิต เข้าร่วมการประชุมเพื่อดำเนินการเทียบโอนหน่วยกิต ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องเรียน 7802 อาคาร 7 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุม คลิกที่นี่

3. โครงการผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจพบผู้ปกครองนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558

     คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเรียนเชิญผู้ปกครองของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ ทุกสาขาวิชา เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจพบผู้ปกครองนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อชี้แจงแนวทางในการเรียนและการดำเนินชีวิตที่เหมาะสมระหว่างการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอันจะเป็นประโยชน์ต่อบุตรหลานและ มหาวิทยาลัย ในวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมผู้ปกครอง คลิกที่นี่

     สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกท่านที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวข้างต้น สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักคณบดีคณะบริหารธุรกิจ อาคาร 7 ชั้น 11 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หมายเลขโทรศัพท์ 02-697-6101-5 ในวันและเวลาทำการ