ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญผู้ปกครองนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมการประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2559

2016 UTCC-Biz-Parent-Meeting

     คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเรียนเชิญผู้ปกครองของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจพบผู้ปกครองนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้ท่านได้ทราบข้อมูล แนวทางปฏิบัติในการดูแลบุตรหลานของท่าน และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อันจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งบุตรหลานของท่านและมหาวิทยาลัย ในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 9.30 - 12.00 น. ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมีกำหนดการโครงการ ดังนี้

เวลา 09.30 - 10.00 น. - ลงทะเบียน
เวลา 10.00 - 10.20 น. - ชมวีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และแนะนำคณะบริหารธุรกิจ
- แนะนำผู้บริหารคณะ หัวหน้าหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และคณาจารย์
เวลา 10.20 - 11.30 น. - คณบดี กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง
- รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวชี้แจงนโยบายของคณะ
- รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวชี้แจงและแนะแนวทางการศึกษา
- รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวชี้แจง แนะนำเกี่ยวกับกิจกรรม และกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
เวลา 11.30 - 12.00 น. - ช่วงถาม-ตอบ

     สำหรับท่านผู้ปกครองที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการฯ ในครั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักคณบดีคณะบริหารธุรกิจ อาคาร 7 ชั้น 11 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หมายเลขโทรศัพท์ 02-697-6101-5 ในวันและเวลาทำการ

 

::: ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง :::

::: จดหมายเรียนเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง :::

::: แผนที่การเดินทางมายังมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย :::

::: แผนผังอาคารภายในมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย :::