ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเลื่อนวันจัดสอบกลางภาค ภาคต้น ปีการศึกษา 2559

2016 UTCC-Annoicement-14102559 02

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอประกาศเลื่อนกำหนดการสอบกลางภาค ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. จากตารางสอบเดิม ในวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559 เลื่อนเป็น วันจันทร์ 17 ตุลาคม 2559 โดยเวลาและห้องสอบเดิม
  2. จากตารางสอบเดิม ในวันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2559 เลื่อนเป็น วันอังคาร 18 ตุลาคม 2559 โดยเวลาและห้องสอบเดิม

     โดยมหาวิทยาลัยจะงดการเรียนการสอนในวันจันทร์ที่ 17 ถึง วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559 ทั้งนี้ อาจารย์ประจำวิชาจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการสอนชดเชยแก่นักศึกษาต่อไป และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จะเปิดการเรียนการสอนตามปกติ ในวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559

ประกาศ ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2559