ข่าวประชาสัมพันธ์

Open House 2017 เปิดบ้านเด็กหัวการค้า 2017

Open House 2017 Web

ตามที่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้จัดกิจกรรม Open House 2017 เปิดบ้านเด็กหัวการค้า 2017  ระหว่างวันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2560 

ซึ่งมีทุกคณะวิชาร่วมเปิดบูธประชาสัมพันธ์ และจัดกิจจกรรมต่างๆมากมาย อาทิเช่น ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอน แนะนำข้อมูลต่างๆของคณะ กิจกรรมเพื่อชิงรางวัลอีกมากมาย 

และในงาน คณะบริหารธุรกิจได้มีสาขาที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 7 สาขาวิชา ได้แก่ 

- สาขาวิชาการตลาด  - สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ  - สาขาวิชาการเงิน  - สาขาวิชาการจัดการ 

- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์  - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  -สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความสนใจจำนวนมากต่อบูธที่จัดกิจกรรม และสนุกสนานกับกิจกรรม มีความพึงพอใจกับกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นอย่างมาก 

ทางคณะบริหารธุรกิจขอบขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ที่ทำให้มีส่วนร่วมในการกิจกรรมในครั้งนี้