ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการแข่งขัน Young Financial Star Competition 2018 (YFS 2018)

YFS 2018

สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้จัดอบรมเรื่อง เส้นทางวิชาชีพในตลาดทุน พร้อม Roadshow YFS 2018 หลักสูตร Fintech Startup โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่สนใจ โดยจัดอบรมในวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 14.30 - 17.30 น. ณ ห้อง 10201 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

โดยมีวิทยากรจำนวน 2 ท่าน ดังนี้ : คุณณฤทธิ์ วรพงษ์ดี ผู้บริหารงาน ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการ

คุณจิระนันท์ อนันต์ศิริขจร ผู้บริหารงาน ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ 

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม : [คลิกที่นี่]