ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครทุนรัตนมงคล คณะบริหารธุรกิจ 2561

Rattanamongkol Capital 2561

ประกาศรับสมัครทุนรัตนมงคล โควต้าคณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ทุนเรียนดี กิจกรรมเด่น คณะบริหารธุรกิจ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่าที่หน่วยงานของรัฐรับรองวิทยฐานะ

2.มีผลการเรียนตลอดหลักสูตรในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แต้มเฉลี่ยสะสม
ไม่
ต่ำกว่า 3.00 (6 ภาคเรียน เว้นแต่กรณีผลการเรียนภาคเรียนที่ 6
ยัง
ไม่ประกาศ อนุโลมให้ใช้ 5 ภาคเรียน)

 

รายละเอียดของทุนการศึกษาที่ได้รับ

1. ได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ
หลักสูตรแบบทวิภาค (ภาคต้น - ภาคปลาย) ระยะเวลาต่อเนื่องตลอดหลักสูตร 4 ปี

2ได้รับอุปกรณ์สำหรับการเรียนในระบบ Digital Hybrid Learning System 1 ชุด*

     *รุ่นตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด*

 

รับสมัคร : วันนี้ – 16 มีนาคม 2561 โดยต้องมาสมัครด้วยตนเอง พร้อมยื่นหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วนที่ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ อาคาร 24 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

สมัครผ่านระบบ http://reg3.utcc.ac.th/registrar/appbioentryconfigregis.asp

 

วิธีการคัดเลือก : สัมภาษณ์ (ไม่มีสอบข้อเขียน) โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 ทาง http://business.utcc.ac.th/

 

วันสอบสัมภาษณ์ :วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561

 

วันประกาศผล : วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561

 

หลักฐานการสมัคร

1. สำเนาหลักฐานการศึกษา  2 ฉบับ     5. รูปถ่ายขนาด 1-2 นิ้ว (สี/ขาวดำ) 1 รูป

2.สำเนาบัตรประชาชน         1 ฉบับ     6. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ถ้ามี)

3.สำเนาทะเบียนบ้าน  1 ฉบับ
4.สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) 1 ฉบับ