ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ประเภททุนรัตนมงคล และ ทุน UTCC - Silver รอบที่ 4

Capital Ratthanamonkol silver 2561

ตามที่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 และ/หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

เพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษา ประเภททุนโควต้าคณบดี รอบที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 บัดนี้ ได้พิจารณาคัดเลือก      ผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาประเภททุนรัตนมงคล รอบที่ 4

ประจำปีการศึกษา 2561 เสร็จสิ้นแล้ว มีผู้ได้รับทุนโควต้าของคณบดี 100% จำนวน 5 คน และทุน UTCC Silver 30% จำนวน 15 คน สามารถตรวจสอบได้ที่นี่ : [รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก]

 เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา และำหนดการมอบตัว ขึ้นทะเบียนและสัญญา สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่นี่ : [ข้อมูลเพิ่มเติม]