ข่าวสารฝ่ายวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นิออน ศรีสมยง ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในระดับนานาชาติ

2015 ResearchNews001-web

     คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.นิออน ศรีสมยง อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เนื่องในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ Journal of Rural Studies ฉบับที่ 41 (ตุลาคม 2558) ในชื่อผลงานเรื่อง "Political economy of agritourism initiatives in Thailand" ร่วมกับ Dorothea Meyer สำหรับท่านที่สนใจผลงานบทความวิจัยดังกล่าว สามารถเข้าถึงผลงานได้จากเว็บไซต์ http://www.sciencedirect.com/science/journal/07430167/41