ข่าวสารฝ่ายวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สุวรจน์ เขมาวุฒานนท์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัย “รางวัลระดับดี” ของ สกว.

2016 ResearchNews002-web

     คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรจน์ เขมาวุฒานนท์ อาจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจ เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัย “รางวัลระดับดี” ของสำนักงานคณะกรรมวิจัยแห่งชาติ จากผลงานวิจัย เรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบภาวะผู้นำในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย(Leadership in the OVOP and Similar Movements : The Comparative Study between the OVOP Movement in Japan and OTOP Project in Thailand) เนื่องในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2559 และจะเข้ารับรางวัล ในวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้อง Event Hall 102103 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ