คณะบริหารธุรกิจในข่าวและสื่อต่าง ๆ

เปิดตัว “กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and Innovation-Based Enterprise Development Fund) หรือกองทุน “ TED Fund ”

TED Fund

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เปิดตัว “กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and Innovation-Based Enterprise Development Fund) หรือกองทุน “ TED Fund ” เพื่อเดินหน้าสนับสนุนและส่งเสริมนักศึกษา นักวิจัย เอสเอ็มอี หรือสตาร์ทอัพ สำหรับประกอบธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ทั้งนี้เงินกองทุนเป็นเงินนอกงบประมาณของกระทรวงวิทย์ฯ ที่ได้รับโอนมาจากเงินกองทุนตั้งตัวได้ ของสำนักงานการอุดมศึกษา ในวงเงิน 2,500  ล้านบาท  ตามพ.ร.บ.การบริหารทุนเหมุนเวียน   เบื้องต้น.ในปี 2561 จะมีจัดสรรเงินกองทุนจำนวน 200 ล้าน เป็นทุนทุนอุดหนุนสมทบบางส่วน (Matching Grant) วงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 90ของมูลค่าโครงการที่ได้รับการอนุมัติ และไม่เกิน 2 ล้านบาท  คาดว่าจะสามารถสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้ ไม่น้อยกว่า 100 ราย   โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ  นักศึกษาหรือผู้ที่จบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาไม่เกิน  7 ปี หรือบุคลากรในสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย  เอสเอ็มอี และสตาร์ทอัพ