Arrow
Arrow
PlayPause
Slider

คณะบริหารธุรกิจได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพ ที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายด้านประกันคุณภาพของ มหาวิทยาลัย กล่าวคือ ได้จัดทำระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในซึ่งประกอบด้วยขั้นตอน การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพ พร้อมกันนี้ได้กำหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อ เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้สาขาวิชาทุกระดับสามารถปรับระบบ คุณภาพให้สามารถดำเนินการให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงาน