ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

การประกวดแผนการตลาด "HP Touch my life"

2013 HP-touch-my-life

     สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเอกชน 10 แห่ง ซึ่งมีอาจารย์ประทานพร โสภาจิตต์วัฒนะ เป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ บริษัท ฮิวเล็ต-แพ็คการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทางด้านบริหารธุรกิจ ด้วยการประกวดแผนการตลาดภายใต้หัวข้อ "HP Touch my life" ซึ่งได้จัดงานแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน และประกาศผลผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2556 ณ โรงละคร ชั้น 16 อาคาร ดร. เจริญ คันธวงศ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เข้าร่วมการประกวดและผ่านการคัดเลือกในรอบแรก ดังรายนามต่อไปนี้

1. นายณฐปกรณ์ แซ่ตั้ง (รหัสนักศึกษา 5301100348)
2. นางสาวณัฏฐกาญจน์ เนื้อเอี่ยม (รหัสนักศึกษา 5301100353)
3. นายณัฐพัชร์ นนท์ธนะศักดิ์ (รหัสนักศึกษา 5301100415)
4. นางสาวพรวลัย อยู่ถาวร (รหัสนักศึกษา 5301100600)