ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรมการแข่งขันกลยุทธ์ผู้ประกอบการธุรกิจระหว่างประเทศ "ชื่อนี้มีแต่อร่อยเพิ่ม"

2015-Inter-business-entrepreneur-with-suree

     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ และ ชมรมการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด จัดกิจกรรมการแข่งขันกลยุทธ์ผู้ประกอบการธุรกิจระหว่างประเทศ ภายใต้แนวคิด "ชื่อนี้มีแต่อร่อยเพิ่ม" เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้จากการเรียนในห้องเรียนมาใช้ในการคิดวิเคราะห์ และนำมาต่อยอดธุรกิจให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และได้รับฟังความเห็นและประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ขวัญชัย เกิดอุบล ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาด และทีมงาน บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด ในการตัดสินรางวัลครั้งนี้ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้อง 10201 อาคาร 10 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย