ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ Young Corporate Financial Officer 2016

2016 SET-YFO-2016-web

     คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ Young Corporate Financial Officer 2016 ในส่วนของ Intensive Course Training & Workshop จำนวน 4 คน โดยมีรายชื่อ ดังนี้

 1. นายวงศพัทธ์ บุญล้ำ
  นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ชั้นปีที่ 3
 2. นางสาววรันธร อมรพิพิธ
  นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ชั้นปีที่ 3
 3. นางสาวสิริพร สร้อยโคกสูง
  นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ชั้นปีที่ 3
 4. นางสาวอลิสา เหล่าเงินทอง
  นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ชั้นปีที่ 3

     ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดโดยศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย (TIRC) และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) เพื่อส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือในโครงการ University Networking สามารถเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่เส้นทางวิชาชีพในบริษัทจดทะเบียน อาทิเช่น นักลงทุนสัมพันธ์ และนักวิเคราะห์การเงิน เป็นต้น ผ่านรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Intensive Course Training & Workshops) ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสในการเข้าสู่วิชาชีพในอนาคตให้กับ นิสิต นักศึกษา

 

::: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ :::

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากโครงการ Young banker development program รุ่นที่ 1

2015 kbank-young-banker-development-program-1

     คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอแสดงความยินดีกับ นายคัมภีร์ บุญสุข นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมและได้รับรางวัลชนะเลิศจากการทำกิจกรรมประเภทเดี่ยว ในโครงการ Young banker development program รุ่นที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นโดยธนาคารกสิกรไทย เมื่อวันที่ 6-17 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา

     โครงการ Young banker development program รุ่นที่ 1 นี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 จากสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศที่มีความสนใจในการเข้าสู่ตลาดการเงิน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบการเงินการธนาคารที่ถูกต้อง และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานโดยเฉพาะนักศึกษาที่ต้องการทำงานด้านการธนาคาร

     สำหรับการอบรมในโครงการจะประกอบด้วยการอบรมความรู้ทางด้านการเงิน การพัฒนาทักษะนักการเงินที่ดี ตลอดจนทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานในอนาคต พร้อมกับการศึกษาดูงานจริงในสาขาของธนาคาร เพื่อนำทักษะที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในสถานการณ์จริง นอกจากนี้ทางโครงการยังมอบโจทย์ให้ผู้เข้าอบรมในโครงการไปดูงานสาขาและนำเสนอผลงานวันสุดท้ายของโครงการว่า ธนาคารกสิกรไทย ต้องการเพิ่มหรือปรับปรุงระบบอย่างไรอีกด้วย

ขอขอบคุณรูปภาพประกอบข่าวจาก
หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ TISCO Young Financial Planner Camp 3

2014 TiscoYFP

     คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน ภายใต้ชื่อทีม Pinocchio ที่ได้รับการคัดเลือกจากผู้เข้าสมัครกว่า 296 ทีมทั่วประเทศ ให้เข้าร่วมโครงการ "TISCO Young Financial Planner รุ่นที่ 3" รู้เก็บ รู้ใช้ เข้าใจการลงทุน ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ทางการเงิน และส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ด้านการวางแผนทางการเงินแก่เยาวชน ในระหว่างวันที่ 11 - 17 มกราคม 2558 ณ ธนาคารทิสโก้ สำนักงานใหญ่ จำนวนทั้งสิ้น 2 ท่าน ได้แก่

 • นางสาวหทัยทิพย์ วงศ์วิริยชาติ
  นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน (รหัสนักศึกษา 5601103122)
 • นางสาวพัดชา ทองน้อย
  นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน (รหัสนักศึกษา 5601103134)

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน TFEX Click2Win Campus League 2014

2014 TFEX-League-at-SET

     คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกท่านที่เข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัลจากโครงการ TFEX Click2Win Campus League 2014 โครงการแข่งขันผ่านโปรแกรมจำลองการซื้อขายอนุพันธ์เสมือนจริง เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมความรู้การซื้อขายใน TFEX ซึ่งทำให้ผู้ลงทุนได้สัมผัสประสบการณ์จริง มีความเข้าใจในขั้นตอนและวิธีการซื้อขายเพื่อสร้างผู้ลงทุนคุณภาพสู่ตลาดทุนในอนาคต โดยในการแข่งขันมีนักศึกษาที่ชนะเลิศในรางวัลต่าง ๆ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

 • รางวัลชนะเลิศ
  นายกันต์ บริบุญวงค์
  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน (รหัสนักศึกษา 5401103092)

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
  นายชวิน ตยาคี
  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน (รหัสนักศึกษา 5401103016)

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
  นางสาวกิ่งกาญจน์ นวลแก้ว
  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน (รหัสนักศึกษา 5401103077)

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3
  นายพิสุทธิ์ ชาวสวน
  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน (รหัสนักศึกษา 5501103100)

 

ตารางสรุปผลการแข่งขัน TFEX Click2Win Campus League 2014
(ข้อมูลจากเว็บไซต์ของโครงการ https://click2win.settrade.com/brokerpage/089/StaticPage/campus_ranking.html)

Ranking Username                                                                         
Student ID  % Change  NAV
1 kfad46 5401103092 92.5673 9,628,362.99
2 cls350 5401103016 77.9538 8,897,688.38
3 cls250 5401103077 70.4969 8,524,844.52
4 phisuttob 5501103100 60.1146 8,005,727.81
5 arifeeen 5501103086 54.0504 7,702,520.71
6 aeutccict 5405104015 49.3961 7,469,807.31
7 jutarat.zz 5501103028 40.4543 7,022,715.12
8 kittima19 5601103019 34.3597 6,717,984.04
9 jirapatty 5601103116 33.2882 6,664,412.07
10 benzladybo 5501103072 30.0375 6,501,876.22
11 aun.utcc 5604100017 24.8663 6,243,315.30
12 monzav1 5501103163 22.1534 6,107,670.33
13 5501109044 5501109044 21.4169 6,070,843.34
14 attanakarn 5501103143 19.1501 5,957,505.02
15 hlimutcc 5401108008 18.6362 5,931,809.91
16 sanyamet 5501103601 18.4537 5,922,685.62
17 nannoi379 5501103109 15.8506 5,792,528.24
18 nut.utcc 5401108100 15.4616 5,773,079.86
19 jaruwanmee 5501103009 12.2695 5,613,473.00
20 green026 5501103026 11.0148 5,550,740.37
21 accytoutcc 5602110064 10.6032 5,530,160.72
22 nongked 5508100013 8.4969 5,424,844.18
23 mikhael032 5501103032 7.5002 5,375,007.60
24 jamekorn34 5401103185 6.2096 5,310,477.57

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ Young Financial Star Competition 2014

2014 YFS

     คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ Young Financial Star Competition 2014 (YFS 2014) ซึ่งเป็นโครงการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และพันธมิตรในตลาดทุนไทย ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้กับเยาวชนไทยในระดับอุดมศึกษาก้าวสู่การเป็นสุดยอดนักการเงินรุ่นใหม่ ที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการวางแผนการเงิน การวางแผนการลงทุน การวางแผนการประกันชีวิต พร้อมแนวคิดด้านความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึก เพื่อเตรียมพร้อมสู่ความเป็นมืออาชีพบนถนนสายการเงิน

      โดยโครงการ Young Financial Star Competition 2014 (YFS 2014) ในครั้งนี้ มีนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการในกิจกรรม YFS Camp 2014 ในระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน - 1 กรกฏกาคม 2557 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ จำนวนทั้งหมด 1 ท่าน คือ

 • นายภารวี ชัยรักษ์วัฒนา
  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ