Arrow
Arrow
PlayPause
Slider

คณะบริหารธุรกิจในข่าวและสื่อต่าง ๆ

 • ม.หอการค้าไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการพัฒนาบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม

  รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการพัฒนาบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ คณะกรรมการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ หอการค้าไทยจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กับองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนในการเสริมทักษะในการปฏิบัติงานจริงให้แกนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และเพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพเหมาะสมกับความต้องการของผู้ประกอบการและเพิ่ม ขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้อง The Residence โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท

  Read More
 • สถาบันไทยพัฒน์ ตั้ง “กรรมการเครือข่ายยั่งยืน” มุ่งส่งเสริม สนับสนุน และประสานเครือข่ายการพัฒนาที่ยั่งยืนในไทย

  เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะองค์กรภาคประชาสังคมที่ได้ลงนามเข้าเป็นภาคีในข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) เมื่อปี พ.ศ.2555 และได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกการลงทุนทางสังคม โดยสำนักงานเลขาธิการว่าด้วยหลักการลงทุนทางสังคม ซึ่งเป็นความริเริ่มที่สนับสนุนโดยสหประชาชาติ ได้แถลงข่าวถึงการจัดตั้ง “คณะกรรมการเครือข่ายการพัฒนาที่ยั่งยืน” หรือ

  Read More
 • 1
 • 2
 • 3

     คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอแสดงความยินดีกับทีม leo minor จากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลดีเด่นระดับภูมิภาค (กรุงเทพมหานครและปริมณฑล) จากการประกวดแผนการตลาด ในโครงการ AIS – BrandAge Award ปีที่ 10 ภายใต้หัวข้อ “ZEED SPACE ชวน TEEN มาสร้าง COMMUNITY” โดยได้รับเงินรางวัลสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ พร้อมโล่และประกาศนียบัตร โดยในทีมดังกล่าวมีรายชื่อสมาชิก ดังนี้

 1. นายธนพล แพเสือ
  นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 4 เลขทะเบียน 5601100228    
 2. นางสาวขวัญรัตนา อินถนอม
  นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 4 เลขทะเบียน 5601100251
 3. นางสาวชนาธิป แสงทอง
  นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 4 เลขทะเบียน 5601100263
 4. นางสาวชนิตา คงศรี
  นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 4 เลขทะเบียน 5601100291
 5. นางสาวสาธิดา ยุวทองไท
  นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 4 เลขทะเบียน 5601100305

     โดยมี อาจารย์ ดร.พีรพงษ์ ฟูศิริ รักษาการคณบดีคณะบริหารธุรกิจ อาจารย์ ดร.อัศวิณ ปสุธรรม รักษาการรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ อาจารย์เยาวลักษณ์ จิตต์วโรดม รักษาการรองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะบริหารธุรกิจ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช พูศักดิ์ศรีกิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จของนักศึกษา เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ณ สำนักคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย