Arrow
Arrow
PlayPause
Slider

แนวทางการขออนุมัติสัญลักษณ์ I
(กรณีนักศึกษาขาดสอบที่มีสิทธิได้ I หรือป่วยในระหว่างสอบ)

กรณีที่ใช้ในการขอสัญลักษณ์ I  รายละเอียดหลักฐาน
1. นักศึกษาป่วยนอนพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ในวันที่มีการสอบวิชานั้น
โดยมีใบรับรองแพทย์และใบแสดงการรักษาของสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาล
- ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล และใบรับรองแพทย์ ของโรงพยาบาลที่แสงดการเข้าพักรักษาตัวอย่างน้อย 1 คืน ในวันที่มีการสอบ
2. นักศึกษาป่วย และได้มาสอบในวันที่มีการสอบ หากนักศึกษาไม่สามารถทำการสอบได้ พยาบาลของมหาวิทยาลัยฯ และกรรมการอำนวยการสอบ 2 ท่าน ที่ได้รับมอบหมายได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นว่าไม่ควรให้ทำการสอบต่อไป ทั้งนี้ นักศึกษาต้องมาตามกำหนดเวลาที่มีสิทธิ์เข้าสอบในวิชานั้น - พยาบาลของมหาวิทยาลัยฯ ลงนามรับรองการป่วยในใบคำร้อง
3. นักศึกษาประสบอุบัติเหตุในวันที่มีการสอบจนไม่สามารถทำการได้ - กรณีประสบเหตุทางรถยนต์ส่วนบุคคล ใช้สำเนาบันทึกประจำวันของสถานีตำรวจ, ภาพถ่ายตนเองบริเวณที่เกิดเหตุ

- กรณีประสบอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ (เช่น รถเมล์ รถตู้ แท็กซี่ รถจักรยานยนต์) ใช้เอกสาร/หนังสือรับรองการเกิดอุบัติเหตุจากผู้ขับขี่, ภาพถ่ายตนเองบริเวณที่เกิดเหตุ

4. บิดา หรือ มารดา หรือญาติใกล้ชิดของนักศึกษาถึงแก่กรรม
และมีภารกิจต้องจัดงานศพ ทั้งนี้ต้องลาได้ไม่เกิน 7 วัน
- สำเนาใบมรณะบัตร
5. นักศึกษาได้รับทุนไปต่างประเทศในระยะเวลาสั้นในช่วงที่มีการสอบ - เอกสารยืนยัน หรือ เอกสารรับรองการรับทุนจากหน่วยงานหรือสถาบันที่ให้ทุน
6. นักศึกษาได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนระดับชาติในการแข่งขันกีฬา และ/หรือ
เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งนี้ จะต้องได้อยู่ในระหว่างการสอบ
- เอกสารยืนยันหรือเอกสารรับรองการเป็นตัวแทนจากหน่วยงานหรือสถาบันที่จัดงาน
7. นักศึกษาได้รับหมายเรียกเกณฑ์ทหาร เรียกระดมพล
หรือหมายศาลในช่วงที่มีการสอบ
- หมายเรียกเกณฑ์ทหาร หมายเรียกระดมพล หรือ หมายศาล

 

ขั้นตอนการดำเนินการขอสัญลักษณ์ I

     การยื่นคำร้องต้องยื่นให้เสร็จสิ้นภายใน 3 วัน นับจากวันที่ขาดสอบ (ไม่นับวันหยุด) เช่น นักศึกษาขาดสอบในวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2558 ต้องยื่นคำร้องภายในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558 เนื่องจากวันพุธที่ 4 มีนาคม 2558 เป็นวันหยุด (วันมาฆบูชา)

1.กรณีกลางภาค กรอกแบบฟอร์ม ใบคำร้องสอบชดเชยกลางภาค พร้อมเอกสารหลักฐาน และกรณีปลายภาค กรอกแบบฟอร์ม ใบคำร้อง สทป.702 เรื่อง ขออนุมัติให้สัญลักษณ์ I พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน

2. พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาลงนาม

3. นำใบคำร้องสอบชดเชยกลางภาค / สทป.702 เรื่อง ขออนุมัติให้สัญลักษณ์ I ที่ลงนาม พร้อมหลักฐาน ยื่นได้ที่เจ้าหน้าที่สำนักคณบดี คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 7 ชั้น 11

4. ดูประกาศผลการพิจารณาสัญลักษณ์ I หน้าห้องสำนักคณบดี คณะบริหารธุรกิจ ภายหลังวันสุดท้ายของการสอบ 1 สัปดาห์

5. ผู้ที่ได้รับการอนุมัติสัญลักษณ์ I จะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการสอบแก้ I วิชาละ 100 บาท ที่กองการเงิน อาคาร 10 ชั้น 1

6. คณะฯ จะประกาศวันและเวลาสอบ ประมาณ 2 สัปดาห์แรกของการเปิดเรียน นักศึกษาต้องมาสอบตามวันและเวลาที่คณะฯ กำหนด พร้อมยื่นบัตรนักศึกษาและใบเสร็จค่าธรรมเนียมในการสอบแก้ I ต่อเจ้าหน้าที่ หากนักศึกษาไม่มาสอบแก้สัญลักษณ์ I ตามประกาศจะหมดสิทธิสอบ และมีผลคะแนนสอบเป็น 0 ทันที

 

หมายเหตุ:
1. สอบกลางภาค ใบคำร้องสอบชดเชยกลางภาค รับได้ที่ สำนักคณบดีคณะบริหารธุรกิจ อาคาร 7 ชั้น 11
2. สอบไล่ปลายภาค ใบคำร้อง สทป.702 เรื่อง ขออนุมัติให้สัญลักษณ์ I รับได้ที่ สำนักทะเบียนและประมวลผล อาคาร 1 ชั้น 1 และ/หรือ สำนักคณบดีคณะบริหารธุรกิจ อาคาร 7 ชั้น 11