ข่าวสารฝ่ายกิจการนักศึกษา

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ “เตรียมตัวอย่างไรให้ได้งาน เตรียมการอย่างไรให้ก้าวหน้า”

2014 Biz280214

     ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการตลาด การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการ (ยกเว้นนักศึกษาสหกิจศึกษา) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และผู้ประกอบการ เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ “เตรียมตัวอย่างไรให้ได้งาน เตรียมการอย่างไรให้ก้าวหน้า” โดย... คุณกนกนภัส เพชรเรียง ผู้จัดการฝ่ายสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรบุคคล บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมบังคับระดับมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในสาขาวิชาที่ได้ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศในภาคต้น ปีการศึกษา 2556 โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับการบันทึกกิจกรรมบัณฑิตอุดมคติไทยจำนวน 3 ชั่วโมงกิจกรรม