ข่าวสารฝ่ายกิจการนักศึกษา

กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักศึกษารหัส 49-52 (กิจกรรมบังคับระดับมหาวิทยาลัย)

2013 Activity-annoice

     กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอประกาศเชิญชวนให้นักศึกษารหัส 49-52 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ (คลิกที่นี่) ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ ซึ่งเป็นกิจกรรมบังคับระดับมหาวิทยาลัย จำนวน 6 ชั่วโมงกิจกรรม (ถ้าไม่ผ่านกิจกรรมนี้จะไม่สามารถขอยื่นจบการศึกษาได้) ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมในกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพที่จะจัดขึ้นครั้งต่อไปในวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้องกิจกรรมปริญญาตรี อาคาร 11 ชั้น 1 โดยนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ คุณมัทนา กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ฝา่ยกิจการนักศึกษา อาคาร 7 ชั้น 1