ข่าวสารฝ่ายกิจการนักศึกษา

ขอเชิญนักศึกษาที่ขาดกิจกรรมปฐมนิเทศ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคุณธรรมลูกแม่ไทร

859990 617323828283878 321976304 o web

     ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ขอเชิญนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจทุกคน รวมทั้งนักศึกษากลางปี ที่ยังไมไ่ด้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายลูกแม่ไทร...จิตใจงาม (กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่) เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ "ค่ายคุณธรรมลูกแม่ไทร" ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2557 (ค่าย 2 วัน 1 คืน) ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ที่เว็บไซต์ของกองกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา http://department.utcc.ac.th/stdact/regis_moralcamp/ ด่วน...รับสมัครจำนวนจำกัด

     สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายลูกแม่ไทร...จิตใจงามแล้ว แต่มีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น สามารถเข้าร่วมได้โดยจะได้รับชั่วโมงกิจกรรมบัณฑิตอุดมคติไทย ด้านคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักศึกษาที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองกิจกรรมนักศึกษา อาคาร 6 ชั้น 2 โทร. 02-697-6920 และ 02-697-6922