ข่าวสารฝ่ายกิจการนักศึกษา

ขอเชิญนักศึกษาทุกคนร่วมใช้สิทธิเลือกตั้ง ประจำปีการศึกษา 2557

859753 618343354848592 74765657 o web

     กองกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี มาใช้สิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา และคณะกรรมการนักศึกษาของคณะ ประจำปีการศึกษา 2557 เืพื่อเลือกคนเก่ง คนดี มีคุณธรรม สร้างสรรค์กิจกรรมให้กับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในวันพุธที่ 12 มีนาคม 2557 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

     สำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถมาใช้สิทธิได้ในวันดังกล่าว สามารถดำเนินการติดต่อขอ "แบบคำร้องขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า" ได้ที่กองกิจกรรมนักศึกษา (อาคาร 6 ชั้น 2) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยต้องดำเนินการยื่นแบบคำร้องขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ภายในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 และต้องมาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในวันพุธที่ 5 มีนาคม 2557 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ หน้าห้องสโมสรนักศึกษา อาคาร 6 ชั้น 2

     โดยกิจกรรมเลือกตั้งผู้นำนักศึกษา เป็นกิจกรรมบังคับระดับมหาวิทยาลัย ที่นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมอย่างน้อย 3 ครั้ง ตลอด 4 ปีการศึกษา นักศึกษาที่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง จะได้รับการบันทึกชั่วโมงกิจกรรมบัณฑิตอุดมคติไทย ระดับมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ชั่วโมงกิจกรรม