ข่าวสารฝ่ายกิจการนักศึกษา

ขอเชิญนักศึกษากองทุนกู้ยืม ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

859990 617323828283878 321976300 o web

     กองสวัสดิการนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญนักศึกษากองทุน กยศ. และ กรอ. ชั้นปีที่ 4 ทุกคน พร้อมผู้ค้ำประกันในสัญญากู้ยืมของนักศึกษา เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนกู้ยืม และการบรรยายเรื่อง "การชำระหนี้คืนกองทุน กยศ." โดยวิทยากรพิเศษจากธนาคารกรุงไทย ในวันเสาร์ที่ 22 มีนาคม 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง 5201 (ห้องต่างระดับ) อาคาร 5 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-697-6912-13 หรือดูได้จากเว็บไซต์ของกองสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย http://department.utcc.ac.th/utccswd